တႏိုင္တပိုင္ေရသန္႔စင္ျခင္း ႏွင္႔ Green Energy

၁) တႏိုင္တပိုင္ေရသန္႔စင္ျခင္း-၁ (ဇီဝသဲေရစစ္)

Biosand_Myanmar_cover

၂) တႏိုင္တပိုင္ေရသန္႔စင္ျခင္း-၂ (ေနေရာင္ျဖင္႔ေရကိုပိုးမႊားသန္႔စင္ျခင္း)

SODIS_Myanmar_Cover

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s