လိုင္စင္ (Copyright)

Creative Commons License
This Blog’s posts by Oak Kar is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Based on a work at oakkar7.wordpress.com.

———————————————————————————————————————————————–

ဤဘေလာ့ဂ္မွ Oak Kar ေရးသားေသာ ဘေလာ႔ဂ္ပို႔စ္မ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ နည္းပညာစာတမ္းမ်ားကို Oak Kar အမည္ သို႕မဟုတ္ ဘေလာ့ဂ္ လင့္ခ္ကို ေဖာ္ျပၿပီး ကူးယူ ျဖန္႕ေဝ ျပန္လည္ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။  စီးပြားေရးဆန္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳလိုပါက ႀကိဳတင္ ခြင္႕ေတာင္းပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s