ဒိုင္လ္အပ္နက္ဝပ္ကင္းအေၾကာင္းစုစည္းမႈ (Dial-Up Networking All in One Page)

ဒိုင္လ္အပ္နက္ဝပ္ကင္းအေၾကာင္းစုစည္းမႈ

Dial-Up Networking All in One Page

(၁) Dial-Up Networking (DUN)

(၂) ဒိုင္လ္အပ္နက္ဝပ္ကို ဘယ္ေနရာေတြမွာသုံးပါသလဲ

(၃) ဒိုင္လ္အပ္နက္ဝပ္ အလုပ္လုပ္ပုံ

(၄) ဒိုင္လ္အပ္နက္ဝပ္ အလုပ္လုပ္ပုံ(၂)

(၅) ဒိုင္လ္အပ္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (Dial-Up Standards)

(၆) ဒိုင္လ္အပ္အင္တာနက္အေျခခံ (Dial-Up Internet Basic)

(၇) ဒိုင္လ္အပ္အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ပုံ (မိုဒမ္)

(၈) ျမန္မာျပည္ရွိ Dial-Up Account အမိ်ဳးအစားမ်ား

(၉) မိုဒမ္တပ္ဆင္ျခင္း (Modem Installation)

(၁၀) မိုဒမ္ေဆာ႔ဖ္ဝဲထဲ႔သြင္းျခင္း (Modem Driver Installation)

(၁၁) မိုဒမ္ေဆာ႔ဖ္ဝဲထဲ႔သြင္းျခင္း (Modem Driver Installation)-၂

(၁၂) ဒိုင္လ္အပ္ Connection တည္ေဆာက္ျခင္း (Creating Dialup Connection)

(၁၃) ဒိုင္လ္အပ္ Connection တည္ေဆာက္ျခင္း-၂ (Creating Dialup Connection-2)

(၁၄) Dial-Up အင္တာနက္ စတင္ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳျခင္း

(၁၅) ဒိုင္လ္အပ္ခ်ိတ္ဆက္မႈျပသာနာမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း

(၁၆) ဒိုင္လ္အပ္ခ်ိတ္ဆက္မႈျပသာနာမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း-၂ -ဒိုင္လ္အပ္ခ်ိတ္ဆက္မႈအဆင္႔မ်ား (Dial-Up Concept)

(၁၇) ဒိုင္လ္အပ္ခ်ိတ္ဆက္မႈျပသာနာမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း-၃-မိုဒမ္အားစစ္ေဆးျခင္း

(၁၈) ဒိုင္လ္အပ္ခ်ိတ္ဆက္မႈျပသာနာမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း-၄-ကြန္နက္ရွင္ခ်ိတ္ဆက္မရျခင္း

(၁၉) ဒိုင္လ္အပ္ခ်ိတ္ဆက္မႈျပသာနာမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း-၅-ဒိုင္လ္အပ္အယ္ရာကုတ္မ်ား

(၂၀) ဒိုင္လ္အပ္ခ်ိတ္ဆက္မႈျပသာနာမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း-၆-ကြန္နက္ရွင္မၾကာခဏျပဳတ္က်ျခင္းႏွင္႔ကြန္နက္ရွင္ေႏွးျခင္း

( ၂၁) ဒိုင္လ္အပ္ခ်ိတ္ဆက္မႈျပသာနာမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း-၆-ဖုံးလိုင္း၏အရည္အေသြးအား စစ္ေဆးျခင္း

( ၂၂) ဖုံးလိုင္း၏အရည္အေသြးအား စစ္ေဆးျခင္း (၁) – AT Command Set

(၂၃ ) ဖုံးလိုင္း၏အရည္အေသြးအား စစ္ေဆးျခင္း (၂) – Using Hyper Terminal

(၂၄ ) ဖုံးလိုင္း၏အရည္အေသြးအား စစ္ေဆးျခင္း (၃) – Checking Connection

(၂၅ ) ဖုံးလိုင္း၏အရည္အေသြးအား စစ္ေဆးျခင္း (၄) – Checking Connection Status

(၂၆ ) ဖုံးလိုင္း၏အရည္အေသြးအား စစ္ေဆးျခင္း (၅) – Checking Line Quality

(၂၇ ) ဒိုင္လ္အပ္ခ်ိတ္ဆက္မႈျပသာနာမ်ား ေျဖရွင္းျခင္း-၇-V.92 အား Disable လုပ္ျခင္း

(၂၈ ) V.92 အား Disable လုပ္ျခင္း (Manual Disabling V.90 Mode)-(၁)

(၂၉ )V.92 အား Disable လုပ္ျခင္း (Manual Disabling V.90 Mode)-(၂)

( ၃၀)ဒိုင္လ္အပ္အတြက္အသုံးဝင္ေသာဝက္ဆိုက္မ်ား DUN Web Sites and Helpful Documents

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s